Styremøte


Arrangementdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Agenda:

* Status NSF vedr korona
* Organisering/ansvarsforhold
* Status havna
* Dugnad (bobleanlegg)
* Organisering utsett
* Bryggene (Vann -strøm)
* Løkta
* Ledige plasser/utleie
* Budsjett
* eventuelt

* Status Rødtangen
* Trapp
* «Vaktmester»-oppfølging
* Årshjul
* Junioraktivitet
* Budsjett
* event

* Status Regatta
* årshjul (planer)
* Budsjett
* Div

* Status Økonomi
* Forsikringer
* Utestående fordringer
* Aksjonspunkt fra Lars Erik
* Oppfølging avdelings budsjett.

* Status sekretær
* Oppdatert hjemmeside
* Oppdatert referat
* Identifisering av støtteordninger
* Oversikt Sponsoravtaler

________________________________________________________________________________
Bli med i Microsoft Teams-møte<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdkNjVmMGYtNGEzNi00YTZlLWI3YzItNjAyYmE1ZDlmMjY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224cbfea0a-b872-47f0-b51c-1c64953c3f0b%22%2c%22Oid%22%3a%223beb3f94-172e-457b-95b0-8825f2872e1b%22%7d>
Lær mer om Teams<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Møtealternativer<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=3beb3f94-172e-457b-95b0-8825f2872e1b&tenantId=4cbfea0a-b872-47f0-b51c-1c64953c3f0b&threadId=19_meeting_YzdkNjVmMGYtNGEzNi00YTZlLWI3YzItNjAyYmE1ZDlmMjY2@thread.v2&messageId=0&language=nb-NO>
Employees can call DNB Service Desk (47) 23021700 or visit the reSOLVE IT portal for self-service articles relating to Teams.
________________________________________________________________________________