Seiltinget


Arrangementdetaljer


Innkalling til seilting 2021

Norges Seilforbund innkaller herved til Seiltinget 2021 lørdag 13. mars kl. 10.00. 

Som en følge av koronapandemien har styret besluttet at seiltinget i 2021 skal avholdes digitalt ved bruk av en egnet elektronisk plattform. Dette vil det være anledning til ifølge uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Delegater som skal møte, må registreres med fullmaktsskjema senest 26. februar 2021. E-post-adresse som oppgis på delegatene, er den som vil bli benyttet til elektronisk invitasjon. 

Ved valg/oppnevning til representasjon til Seiltinget, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varadelegater.

Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Saker som ønskes behandlet på seiltinget, må sendes Norges Seilforbund senest 26. februar 2021 på -post: seiling@nif.idrett.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig innen 27. februar på seilforbundets webside. 

Med vennlig hilsen

 

Jørgen Stang-Heffermehl

President