Saksliste til årsmøtet 8. mars

Årsmøtet avholdes på Løkta på Solumstrand onsdag 8. mars klokka 1830. Her kan du laste ned alle saksdokumentene.

Agenda for årsmøtet 2016

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Årsberetning

5. Regnskap og revisjonsberetning

6. Innkomne forslag.

7. Strategiplan.

8. Fastsette medlemskontingent og fullmakt treningsavgift for gruppenes aktivitet.

9. Budsjett 2017.

10.
Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

11. Valg:

a) Leder (1år) og nestleder

b) Fire styremedlemmer og ett varamedlem.

Styremedlemmene velges som ledere til foreningens grupper i henhold til organisasjonsplanen. Styremedlemmene og nestleder kan innstilles for to år, men er uansett på valg hvert år.

c) Øvrige valg i henhold til vedtatte organisasjonsplan, jf. pkt. 10.

d) To revisorer.

e) Representanter til ting og møter - gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

g) 2 DSF-medlemmer til rådet, se § 19 – (4)

Publisert: 25.02.17

 

Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no